Loyola Institution | Contact

Facilities

Driving School
Loyola driving school is established by Bangalore Jesuit Educational society in 1992 under the guidance of Br. Benedict Rasario. At starting vehicles Maruti Ambassador car, TVS champ, Hero Honda were used for training purpose. Later we included Maruti Alto, super splendor Hero Honda, Scooty Streak Fashion... More+
Hostel


More+

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÉêÁ AiÉÆÃd£É
“¸Éêɔ (Service) J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÉêÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è CvÀåAvÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÉ. ±ÀæªÀÄ, eÁУÀ, P˱À®å DyðPÀ ¸Ë®¨sÀå EvÁå¢ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß vÀªÉÄä®ègÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ M½wUÁV ¥Àæw¥sÀ¯ÁPÉë E®èzÉ C¥ÀðuÁ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢AzÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀºÁAiÀĪÉà ¸ÉÃªÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉ MmÁÖgÉ £ÀªÀÄä zsÉåÃAiÀÄ “NOT ME BUT YOU” CAzÀgÉ “£À£ÀUÁV ªÀiÁvÀæªÀ®è £ÀªÉÄä®èjUÁV” JA§ÄzÁVzÉ. More+

¸À«ð¸ï ¸ÉÖõÀ£ï
EzÀÄ §æzÀgï ¨É£ÉrPïÖ gÉƸÁjAiÉÆà 2003gÀ°è DqÀ½vÁ¢üPÁjAiÀiÁVzÁÝUÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVvÀÄÛ ±ÀÄgÀÄ«£À°è ²æà gÀ« PÉ zÉêÀ£ÀºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À PÁ®, 2003 jAzÀ 2004 gÀªÀgÉUÉ £ÀqɹzÀgÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ 2004 jAzÀ 2007 ªÀgÉUÉ ²æà qÁ°Ò JA§ÄªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® EzÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. D£ÀAvÀgÀ 1-4-2007 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ²æà gÀ«AiÀĪÀgÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. F ¸À«ð¸ï ¸ÉÖõÀ£ï£À°è DmÉÆêÉƨÉʯï AiÀÄĪÀPÀjUÉ... More+

Contact us

LOYOLA INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE
Kalenaagrahara, Bannerghatta Road,
Bangalore - 560076
Mobile   : 8147027450
Email     : loyolaitc@yahoo.co.in
               : office.liti@gmail.com

Route Map

Social Media

All Recent updates of Loyola Industrial Training Institute are available in Social Media.